Företagshälsovård

Avonova - företagshälsa och företagshälsovård
Efter flera år av sjunkande sjuktal har dessa nu åter börjat stiga. Den största ökningen består i korttidsfrånvaro och framför allt hos kvinnor under 40 år.

Efter flera år av sjunkande sjuktal har dessa nu åter börjat stiga. Den största ökningen består i korttidsfrånvaro och framför allt hos kvinnor under 40 år. Diagnoserna är i regel psykiska/psykologiska. Det kan finnas olika förklaringar.

Jonas Källström, företagsläkare på Avonova och Marcus Hammarnäs, vd på Avonova Hälsa i Stockholm, beskriver sin syn på den stigande psykosociala ohälsan på arbetsplatsen.
– Den medicinska friskheten idag i Sverige är förmodligen bland den högsta i världen. Samtidigt uppstår då i enlighet med Maslows behovstrappa frågan: Vad ska jag ha min medicinska friskhet till?
WHO:s enkla definition av hälsa som frånvaro av sjukdom är inte operativ längre i vårt moderna samhälle då stress, sömn, livsstilsfrågor och värk i rygg och nacke inte enkelt går att definiera som att vara sjuk eller ej hälsosam.
Ett annat sätt att definiera hälsa kan vara att:
”Jag ser en livs- och yrkeslivssituation som jag bedömer värdefull och där jag är beredd att investera min energi för att bibehålla och utveckla mig själv och min arbetsplats”.
Upplevelsen av hälsa knyts således till investerandet av energi i nuet och i framtiden. I den mån endera eller bägge av dessa situationer inte motsvarar mina förväntningar uppstår en inre frustration och upplevelse av frustration och ohälsa.

En stor uppgift

– Arbetsgivaren och arbetsplatsen har här en stor uppgift ur ett förebyggandeperspektiv att gemensamt försöka diskutera sig fram till en arbetsplats, där så många som möjligt ska kunna må så bra som möjligt och där risken för frustrationshälsa relaterat till arbetsplatsen minimeras. Det ser vi på Avonova som vårt viktigaste arbete som en modern företagshälsa, säger Jonas Källström.
Om frustration ändå uppstått och individen inte ser anledning att investera energi i nuet och i framtiden innebär detta att livsprocessen avstannar, vilket för individen är den mest stressande situation som finns.

Vägen framåt

– På Avonova erbjuder vi det multimodala rehabiliteringsprogrammet ”Vägen framåt”: Här ges individen möjlighet att arbeta med eget driv och vision kring sin yrkes- och livssituation. När denna blivit konkretiserad och uppnåbar utefter individens förutsättningar återupptas investeringen av energi i egen livs- och yrkeslivsframtid och individen återvinner på detta sätt sin upplevelse av sammanhang, framåtsyftande livsprocess och därmed hälsa, säger Jonas Källström.

Cilva Forsberg, Annelie Johansson och Lotta Norén, hälsoutvecklare på Avonova, beskriver hur programmet är uppbyggt.
– Fokus är på beteendeförändring, egna mål och fysisk aktivitet som syftar till en ökad kroppskännedom, rörlighet och återhämtning. Styrkan i programmet är pedagogiken som leder fram till att individen hittar nya vägar utifrån konkreta mål med siktet inställt på förändring.

Läs mer om Avonova på www.avonova.se

Lifecenter - företagshälsovård Luleå
Med hjälp av webbaserade frågeformulär och en mängd olika fysiska och medicinska prover kan man nu få en bra bild över både din arbetstillvaro och arbetsmiljö.

Vill du må bättre så är det viktigt att få din arbetsgivare att se fördelarna med att arbeta systematiskt med företagshälsa. Flera undersökningar visar också att arbetsgivare som satsar på att förhindra ohälsa på arbetet har mycket att vinna.

Sjukskrivningar är mycket vanligt idag och har ökat i takt med att kraven på arbetsmarknaden har blivit tuffare. För att må bättre på jobbet är företagshälsovård en viktig resurs för att skapa och bibehålla en arbetsmiljö som är sund och säker, en fungerande arbetsgemenskap, bra arbets- och funktionsförmåga och förebygga arbetsrelaterade sjukdomar.

Ett av de senaste initiativen är det nationella projektet Hjärnkoll som forskat om den psykosociala arbetsmiljön och psykisk ohälsa. Det har visat sig i deras undersökningar att de arbetsplatser som arbetar förebyggande med dessa frågor också är de där man känner sig mest trygg med att prata om sina problem.

Företagshälsovård på din arbetsplats

När din arbetsplats köper in företagshälsovård är det viktigt att anordnaren kan hantera många olika områden inom både arbetsmiljö, arbetsgemenskap, jämställdhet och se till din och dina kollegors personliga hälsa både fysiskt psykiskt.

Lifecenter i Luleå är väletablerade på marknaden inom företagshälsovård med ett stort antal företag i Norrbotten som kunder och är godkända enligt Försäkringskassans krav.

-När vi började bygga upp vår företagshälsovård så var myten att det togs prover och så vinkande man samtidigt som man sa att man hör av sig om det är något, värdelöst, berättar Anders Nilsson VD på Lifecenter.
-Vi ville bygga upp ett trovärdigare alternativ, fortsätter Anders.

-Lite i skymundan har riksdagen under sommaren tagit beslut om att arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljöregler kan få upp till en miljon kronor i sanktionsavgifter, berättar Annelie Forsberg ergonom på Lifecenter.

Kartläggning av arbetsmiljön

Med hjälp av webbaserade frågeformulär och en mängd olika fysiska och medicinska prover kan man nu få en bra bild över både din arbetstillvaro och arbetsmiljö. I takt med att den psykiska ohälsan har ökat så ligger det numera även ett stort fokus på den psykosociala arbetsmiljön.

Lifecenter har ett omfattande koncept med hälsoundersökningar på 1,5 timma som kallas Life Quality System och är en långsiktig process för att förbättra och vidhålla en god hälsa för alla anställda.
-Medarbetaren får vid första undersökningstillfället en skriftlig sammanställning webbfrågor, fysiska testresultat och medicinska prover samt en personlig vägledning i sitt hälsobefrämjande arbete, berättar Linda Nilsson sjuksköterska på Lifecenter.
-Efter undersökningen så får man även med sig en rapport hem, fortsätter Linda.

Långa kundrelationer

Företagshälsovård är något man måste arbeta med kontinuerligt så man har många långa relationer på Lifecenter. Två av dessa kunder är Samuraj Kommunikationsbyrå och Agio system & Kompetens.
-Genom att vi ser jämförelserna år från år hos ett stort antal företag så känner jag att vi slår ett slag för folkhälsan, säger Anders.

-Vi använder Lifecenter för vår företagshälsa sedan två år tillbaka. Det vi uppskattar är deras helhetssyn på oss individer och vår arbetsplats, inte enbart provtagningar. Varje år efter genomförda analyser och tester samt råd på vägen får Lifecenter mig att inse – jag är viktig, säger Ulf Lindqvist VD på Samuraj Kommunikationsbyrå.

-Vi på Agio använder Lifecenter och metoden LQS sedan mer än fem år. Life är mycket professionella i sitt arbetssätt och når förtroende hos varje medarbetare. Kontinuiteten i modellen ger tydliga trender för företaget att agera utifrån och den visualiserade presentationen ger ledningen verktyg som gör att vi kan utvecklas ytterligare. Life och LQS utgör den centrala delen i Agios systematiska arbetsmiljöarbete, berättar Joakim Wiklund konsultchef på Agio.

Brett tjänstetutbud som växer

Lifecenter finns i Luleå och har ett brett tjänsteutbud och erbjuder förutom företagshälsovård bl.a. sjukgymnastik och beroendeterapi.
-Vi har bred kompetens på företaget med både psykologer, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, ergonomer och flera andra specialister, berättar Anders.

Rätt skor och fotbäddar är viktigt för att undvika belastningsskador, underlätta rehabilitering, öka komforten och inte minst förbättra arbetsmiljön. Därför har man på Lifecenter sedan ett par år tillbaka erbjudit sina kunder Ortolabs världsunika fotbäddar och har nu valt att bli en bli licenstagare med egen specialutbildad och licenserad Ortolabtekniker.

-Tidigare har vi haft en extern tekniker som kommit in till oss en gång varannan vecka men nu satsar vi med en licenserad Ortolabtekniker i egen regi, berättar Anders Nilsson.
-Fotbäddar är även mycket populära bland idrottare och vi har bland annat gjort inlägg för LF Basket herrlag i svenska basketligan och Luleå Hockey i Elitserien, fortsätter Anders.

-Det är även många företag som erbjuder sina anställda fotbäddar i förebyggande syfte, t.ex. Posten och ICA, fyller Linda i.

Läs mer om om företagshälsovård och Lifecenter på www.lifecenter.nu

 
Tony Hammarlund
tony@cemedia.se

Senaste nyheterna