Den psykiska ohälsan på den moderna arbetsplatsen

Den psykiska ohälsan på den moderna arbetsplatsen

Avonova - företagshälsa och företagshälsovård
Efter flera år av sjunkande sjuktal har dessa nu åter börjat stiga. Den största ökningen består i korttidsfrånvaro och framför allt hos kvinnor under 40 år.

Efter flera år av sjunkande sjuktal har dessa nu åter börjat stiga. Den största ökningen består i korttidsfrånvaro och framför allt hos kvinnor under 40 år. Diagnoserna är i regel psykiska/psykologiska. Det kan finnas olika förklaringar.

Jonas Källström, företagsläkare på Avonova och Marcus Hammarnäs, vd på Avonova Hälsa i Stockholm, beskriver sin syn på den stigande psykosociala ohälsan på arbetsplatsen.
– Den medicinska friskheten idag i Sverige är förmodligen bland den högsta i världen. Samtidigt uppstår då i enlighet med Maslows behovstrappa frågan: Vad ska jag ha min medicinska friskhet till?
WHO:s enkla definition av hälsa som frånvaro av sjukdom är inte operativ längre i vårt moderna samhälle då stress, sömn, livsstilsfrågor och värk i rygg och nacke inte enkelt går att definiera som att vara sjuk eller ej hälsosam.
Ett annat sätt att definiera hälsa kan vara att:
”Jag ser en livs- och yrkeslivssituation som jag bedömer värdefull och där jag är beredd att investera min energi för att bibehålla och utveckla mig själv och min arbetsplats”.
Upplevelsen av hälsa knyts således till investerandet av energi i nuet och i framtiden. I den mån endera eller bägge av dessa situationer inte motsvarar mina förväntningar uppstår en inre frustration och upplevelse av frustration och ohälsa.

En stor uppgift

– Arbetsgivaren och arbetsplatsen har här en stor uppgift ur ett förebyggandeperspektiv att gemensamt försöka diskutera sig fram till en arbetsplats, där så många som möjligt ska kunna må så bra som möjligt och där risken för frustrationshälsa relaterat till arbetsplatsen minimeras. Det ser vi på Avonova som vårt viktigaste arbete som en modern företagshälsa, säger Jonas Källström.
Om frustration ändå uppstått och individen inte ser anledning att investera energi i nuet och i framtiden innebär detta att livsprocessen avstannar, vilket för individen är den mest stressande situation som finns.

Vägen framåt

– På Avonova erbjuder vi det multimodala rehabiliteringsprogrammet ”Vägen framåt”: Här ges individen möjlighet att arbeta med eget driv och vision kring sin yrkes- och livssituation. När denna blivit konkretiserad och uppnåbar utefter individens förutsättningar återupptas investeringen av energi i egen livs- och yrkeslivsframtid och individen återvinner på detta sätt sin upplevelse av sammanhang, framåtsyftande livsprocess och därmed hälsa, säger Jonas Källström.

Cilva Forsberg, Annelie Johansson och Lotta Norén, hälsoutvecklare på Avonova, beskriver hur programmet är uppbyggt.
– Fokus är på beteendeförändring, egna mål och fysisk aktivitet som syftar till en ökad kroppskännedom, rörlighet och återhämtning. Styrkan i programmet är pedagogiken som leder fram till att individen hittar nya vägar utifrån konkreta mål med siktet inställt på förändring.

Läs mer om Avonova på www.avonova.se